Er du medlem bedes du logge ind for at få adgang til sidens adgangsbeskyttede indhold.

Henvisningsregler

Henvisning til speciallæge

Alment praktiserende læger har mulighed for at henvise til undersøgelse og behandling hos speciallæger.

Henvisningen lægges på det elektroniske henvisningshotel.

En henvisning skal være hentet af speciallægen på henvisningshotellet inden 6 måneder fra udstedelsen. I modsat fald betragtes henvisningen som forældet.

Når speciallægen har hentet henvisningen fra henvisningshotellet, er henvisningen gyldig med det påførte problem, indtil antallet af konsultationer er anvendt, uanset om 1. konsultation falder senere end 6 måneder efter udstedelsen.

Patienten skal ved første henvendelse til speciallægen kunne henvise til henvisningshotellet, hvor speciallægen skal kunne hente en elektronisk henvisning fra den alment praktiserende læge, som patienten er tilmeldt, eller dennes stedfortræder. Ved behov kan henvisningen dog foretages af en anden læge, der praktiserer i henhold til Overenskomst om almen praksis.

Antal besøg på en henvisning (Limitering)

En henvisning omfatter maksimalt honorering af i alt 6 konsultationer for det problem, som henvisningen gælder.

Limiteringsmæssigt regnes en telefonkonsultation som en halv konsultation og e-mail-konsultation regnes som 1/3 konsultation.
For visse kroniske lidelser kan henvisningen dog tillade et ubegrænset antal besøg.

Henvisning til fortsat behandling

Ved fortsat behandling af et sygdomstilfælde, som speciallægen allerede har diagnosticeret og/eller behandlet, kræves ingen fornyet lægehenvisning, såfremt den fortsatte behandling sker efter udskrivning fra sygehus.

Hvor såvel speciallægen som patientens alment praktiserende læge anser en fortsat behandling for lægeligt
nødvendig, vil speciallægebehandlingen kunne fortsætte, når der foreligger en fornyet henvisning fra den alment praktiserende læge med påtegning om, at der er tale om fortsat behandling.

Henvises en patient til fortsat behandling af et sygdomstilfælde, som speciallægen allerede har diagnosticeret og/eller behandlet, honoreres første konsultation med højeste konsultationstakst, såfremt patienten ikke har konsulteret speciallægen inden for de sidste 6 måneder.

Legitimation for berettigelse til speciallægehjælp

Patienten skal legitimere sig som berettiget til speciallægehjælpen ved at forevise gyldigt sundhedskort eller anden gyldig legitimation.

I tilfælde, hvor det ikke straks har været muligt at fremskaffe legitimation, f.eks. ved indtruffet ulykkestilfælde, pludselig opstået eller forværret sygdom eller andre lignende tilfælde, skal legitimationen snarest muligt tilvejebringes og forevises speciallægen.

Såfremt patienten ikke legitimerer sig som ovenfor anført, er betaling for speciallægehjælpen regionen
uvedkommende.

Overholdelse af tidsaftaler

Patienter, der har en tidsaftale, er forpligtede til at overholde denne aftale eller afmelde den. Patienterne må acceptere de ventetider, der kan opstå, bl.a. som følge af speciallægens forpligtelse til at varetage den akutte sygebehandling.

Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig at betale speciallægen et gebyr pr. udeblivelse. Gebyret er 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation eller lignende. Gebyret kan alene opkræves ved udeblivelse fra aftaler vedrørende somatiske lidelser.

Det er en forudsætning, at patienter forudgående og senest ved tidsbestillingen er blevet gjort udtrykkelig opmærksom på, at ikke-undskyldelig udeblivelse kan medføre gebyr. Oplysningen skal tillige fremgå af speciallægens praksisdeklaration.

Afgrænsning af egenbetaling

Såfremt en gruppe 1-sikret møder til behandling hos speciallæge uden henvisning og, efter at være gjort bekendt med reglerne om henvisning til vederlagsfri behandling, insisterer på behandling, sker behandling for patientens egen regning.

Patienten skal af speciallægen gøres opmærksom på, at egenbetaling ikke refunderes af regionen, og patienten skal skriftligt erklære sig indforstået med at betale, inden behandling iværksættes.

Behandling, der ikke er omfattet af overenskomsten, sker for patientens egen regning. Patienten erklærer sig skriftligt indforstået med selv at betale for behandling.

Meddelelse til henvisende læge

Når patienten er færdigundersøgt, og/eller færdigbehandlet, meddeles dette skriftligt til den henvisende læge med angivelse af resultatet af undersøgelsen og/eller behandlingen, eventuelt med rådgivning for den fremtidige behandling.

UdskrivE-mail

Patientnyheder

Focus på PCO

Lørdag d. 20. februar var der et temanummer om polycystisk ovariesyndrom i BT, hvor flere kolleger havde bidraget. Håbet var, at udbrede kendskabet til PCOS i befolkningen, hvor det estimeres, at 17% af de danske kvinder kan have grader af PCOS.

 Se artiklen her.

 

Vulva = kvindens ydre kønsorgan

Oplysninger om vulva og vulvasygdomme kan findes på www.dsvl.dk

Sundhedsstyrelsens vejledning om p-piller

Vejledende materiale til læger og p-pillebrugere om p-piller

Læs mere…

Ny hjemmeside = nyt log ind

Velkommen til DFKO's nye hjemmeside.

Bemærk venligst at dit log ind til den gamle hjemmeside ikke kan benyttes.

Der er udsendt nye log ind-oplysninger inkl. en kort vejledning til alle DFKO's medlemmer via e-mail.

Ændring i HPV-vaccinations­programmet

til et to-dosis program

I det danske børnevaccinationsprogram er HPV-vaccination til piger placeret i 12-års alderen, og pigerne i denne aldersgruppe skal fremover kun have to stik med HPV-vaccine mod tidligere tre stik.

Læs mere…

Kalender

Ingen begivenheder