Formandens beretning for året 2016

Bestyrelsen 2016

Charlotte Floridon, Formand
Hans Jørgen Knudsen, Næstformand
Lone Nyrnberg, Kasserer, afgået december 2016
Helle Kirkeby, Sekretær
Danny Svane, Menigt medlem

Tine Tetzschner, Suppleant/ menigt medlem

Associerede bestyrelsesmedlemmer
John Dræby, Praktiserende  gynækologers repræsentant i FAPS` bestyrelse  

Frank Pedersen, Praktiserende gynækologers repræsentant i DSOGs bestyrelse

Medlemstal  December  2016

379 medlemmer
266 betalende ordinære medlemmer. 
111 ikke erhvervsaktive medlemmer.
2 udenlandsbeskæftigede

Medlemstallet i vores forening er faldende. Tidligere blev man automatisk meldt ind i en fagligspeciallægeorganisation når man blev medlem af FAS. Pr. 1.1.2014 er dette ændret således at man aktivt skal melde sig ind i speciallæge organisationen. Der er ikke krav om at være medlem af DFKO. 

Der er reduktionen i medlemstallet, og stigende mødeaktivitet og udvalgsposter medfører faldende indtægter og øgede udgifter, hvilket vil medføre fortsat kontingentstigning.
 

Medlemmer der er afgået ved døden i 2016 :

Speciallæge Jørgen C. Nielsen
Overlæge Erik Seiersen
Overlæge Jens Kragh Moestrup
Speciallæge Inge Balieu Rasmussen
Speciallæge Annelise Gaunt Nielsen
Speciallæge Nina Vang

 Antal gynækologiske speciallæge praksis

·      71 Fuldtids Praktiserende speciallæger
·      13 Deltids Praktiserende speciallæger

Praksisoverdragelser    

Lisbeth Elving fra Claus Christoffersen
Lise schleiss fra Lars Kambjerre
Anne Bjerre fra Mogens Dreyer
Jens Kristensen fra Erik Engdal
Birgitte Ringdom fra Peter Lundstøm
Sandra Teiblom fra Birgitte Ringdom

Arbejdsopgaver for DFKO 2016

Aktivitet i DFKO 

·      Møder :

o   5 DFKO bestyrelsesmøder, alle BM

o   10 DSOG bestyrelsesmøder, Charlotte, Frank

o   4 møder i Subspecialiserings gruppen, Tine, Charlotte og Frank

o   2 møder i HPV gruppen i Sundhedsstyrelsen, Charlotte

o   1 møde cervixcancer screeningsgruppen, Helle
 

Arbejdende udvalg under DFKO

·      Moderniseringsudvalget (Helle Kirkeby, Morten Ring og John Dræby )

·      UEMS/EBCOG (Alexander Laske)

·      Hindsgavl styregruppe (Agnete Vedsted) 

·      Efteruddannelses-udvalget i DSOG (Lisbeth Eriksen)

·      Repræsentant i  DSOG bestyrelse (Frank Pedersen )

·      Repræsentanter i FAPS (Danny Svane, Tine Tetzschner ) og FAPS´ bestyrelse (John Dræby)

·      Kollegiale netværk (John Dræby, Astrid  Pedersen , Agnete Vedsted )

·      Kongres-udvalget (Morten Ring )

 

Hovedpunkter i årets forløb

1.    Moderniseringens ikrafttræden

2.    Akkreditering

3.    Subspecialisering til almen gynækologi og gynækologisk speciallægepraksis (GSP)

4.    Hysteroskopigodkendelser og - kursus

5.    Sundhedspolitisk debat og sociale medier

6.    Efteruddannelse i GSP

7.    NKR

8.    Kontrolstatistikker 

9.    Task force Cancer

10.Fertility Awareness

 

Modernisering

Er startet i 2016. Efter lidt startvanskeligheder har vi vænnet os til de nye ydelser, men vi skal alle sammen være opmærksomme på forhold, som kan ændres ift til næste modernisering.

Akkreditering 

Mange klinikker er blevet akkrediteret. Det har været en positiv oplevelse for de fleste, og der har været samlet gode råd, som er videreformidlet til DFKO medlemmer på hjemmesiden. I har gjort det flot.

Uddannelse i Gynækologisk Speciallæge Praksis ( GSP )

Der er et fortsat ønske både fra DFKO og DSOG om at GSP deltager i et formaliseret uddannelsesforløb i hoveduddannelsen. En model for dette er skitseret, dels som led i gynækologisk Hoveduddannelse, men også som led i en subspecialisering før overtagelse af  en speciallægeklinik i fremtiden.

Subspecialisering er DSOGs indsatsområde de næste 2 år.

Det at blive subspecialist planlægges aktuelt og vil formentlig komme til at tage 2 år efter endt hoveduddannelse. Det kommer ikke nødvendigvis til at kræve forskning, men fx litteraturgennemgang eller guideline arbejde. Der skal desuden være supplerende kurser undervejs. Det forventes at subspecialiseringsuddannelsen til almen Gynækologi og Speciallægepraksis sker på mindst 2 certificerede enheder.

Især opgaveglidning fra almen praksis og fra sygehusene til GSP gør, at flere sygdomme og problemstillinger hovedsagligt foregår i GSP, og ikke kan læres andre steder. 

Efteruddannelse i GSP  

Efteruddannelse er  en del af overenskomstens kommissorium. DFKO og DSOG har med Hysteroskopi Styregruppen, bestående af Morten Ring, Britt Ljungstrøm, Jan Palmø og Lotte Clevin, holdt certificeringskursus til operativ hysteroskopi.

På EBCOG i Torino og NFOG, Helsinki var GSP også repræsenteret. Ved andre nationale og internationale møder, kurser og kongresser har GSP været flot repræsenteret. Vi skal blive ved med at holde den faglige fane højt, så vi kan bevare den høje kvalitet i GSP. 

Presse, mediehåndtering og Sociale Medier 

DFKO er med succes kommet på facebook og formanden er i årets løb blevet inviteret til flere møder som opinionsdanner. Således har formanden og bestyrelsesmedlemmer været inviteret til bla Task Force Cancer gruppens recidiv opsporing arrangeret sammen med Dagens Medicin, og vi har desuden deltaget i Fertility Awareness gruppen og flere arrangementer om HPVvaccine. Medier, TV og regerings politikere har været til stede ved disse møder.

Der har været en del pressesager i år, bla om PCOS, menstruation, HPV og rekonstruktion af mødom.

DFKO bør prioritere deltagelse i sundhedspolitiske diskussioner og være med til at sætte dagsordenen for forebyggelse, diagnostik og behandling inden for specialet.

DFKO og DSOG tilstræber at have en proaktiv pressestrategi med rettidig og relevant kontakt til pressen i verserende sager. DFKO er til stede på de sociale medier, hvor vi er med til at sætte relevante emner på dagsordenen. Formand og næstformand i DSOG samt formand for DFKO deltager i medietræningskurser, som økonomisk indtil videre er afholdt af DSOG.

Cancerkontroller

Der er endnu ikke indgået nogen aftaler i de enkelte regioner, og Region Sjælland afviste et DFKO-medlems ansøgning herom. 

NKR

Urininkontinens  hos Kvinder er udgivet i 2016. 

Den Økonomiske Ramme :

I året 1/10-15 til 30/9-16 blev FAPS`  samlede økonomiske ramme ikke overskredet.

Kontrolstatestikker 

Bestyrelsen og Samarbejdsudvalgene i Regionerne bruger tid på henvendelse fra FAPS og regionsbestyrelser vedrørende medlemmer, der er udtrukket i kontrolstatistikker. Det er vigtigt at kende overenskomsten og kode ens. Antallet af  afvigende kontrolstatistikker er heldigvis faldet efter den nye modernisering. Således henvender  regionerne  sig til organisationsformanden, så det afklares  ensartet med henblik på udtalelse.

DFKO Visioner

DFKO bestyrelsen har holdt strategi seminar i Odense. Vi diskuterede sociale medier, kommunikation, visioner, modernisering og overenskomsten. DFKO bestyrelsen har udarbejdet et dokument med ønsker til den kommende overenskomst, som er videregivet til FAPS.

DFKO har visioner om

1.    Flere praktiserende speciallæger

2.    Lige adgang til sundhed

3.    Bedre GSP dækning i udkants Danmark, når supersygehusene står færdige

4.    Nemmere henvisningsregler

5.    Aborter uden for knæk

6.    Højere knækgrænser. 

DSOG har også udgivet deres visioner i 2016, hvori i GSP indgår flere steder, bla fremhæves nedenstående visioner for GSP:

• Kort kommandovej mellem hospital og speciallægepraksis.

• Ens patientbehandling i speciallægepraksis og på hospital.

• Speciallægepraksis er en fast del af specialeplanlægningen.

• Nationale DSOG-guidelines for alle områder af specialet samt NKR danner grundlag for instrukser i afdelinger og GSP. 

• Faglige færdigheder sikres ved formaliseret efteruddannelse.

• Alle hospitalsafdelinger samt GSP har integreret patientsikkerhedsarbejdet i organisationen.

• Sundhedsstyrelsen skal vedvarende fremhæve det gynækologisk-obstetriske speciale som et af de førende indenfor evidensbaserede guidelines.

Hele rapporten kan læses på: https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/583331c0e6f2e1515606aed0/1479750081416/DSOG%E2%80%99s+visions-+og+strategiplan+2016.pdf

Udfordringer i 2017

Økonomi

Siden 2003 har Sundhedsvæsenet over en bred kam skulle løbe lidt stærkere for de samme penge. Det ser nu ud til ,at der er politisk opbakning til at fjerne kravet om øget produktivitet på 2 pct. men kun i Sygehusvæsenet. Det er vigtigt, at GSP ikke glemmes i den proces. DFKO må arbejde for at Lægeforeningen og FAPS adresserer et så vigtigt emne. Bør økonomiprotokollatet på sigt fjernes? 

Ulighed i sundhed

Bør italesættes og adresseres. Patientkontakt og behandling er kerneområdet i det lægelige arbejde. Der bør være lige adgang til sundhed i DK i samtlige regioner. Især Region Nord er et eksempel på ulighed ift dimensioneringen. 

Slutteligt

Tak til gyn. klubben og EFU for arrangement af gode og relevante efter uddannelses- kurser: Især tak til Ingrid Nielsen, Astrid Pedersen, Anne Lene Bulow og Lisbeth Eriksen. 

Speciel tak for støtten til alle i DFKO bestyrelsen i mit hektiske første år som formand. 

Charlotte Floridon
Formand DFKO