Velkommen som patient hos de praktiserende speciallæger i gynækologi

Her kan du finde en komplet liste over alle praktiserende speciallæger i gynækologi i Danmark. Du kan vælge om du bor i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland eller Region Hovedstaden. Du kan også få vist placeringen af alle gynækologer på et kort her.

Henvisningsregler
Alment praktiserende læger har mulighed for at henvise til undersøgelse og behandling hos speciallæger.

Henvisningen lægges på det elektroniske henvisningshotel. En henvisning skal være hentet af speciallægen på henvisningshotellet inden 6 måneder fra udstedelsen. I modsat fald betragtes henvisningen som forældet.
Når speciallægen har hentet henvisningen fra henvisningshotellet, er henvisningen gyldig med det påførte problem, indtil antallet af konsultationer er anvendt, uanset om 1. konsultation falder senere end 6 måneder efter udstedelsen.
Patienten skal ved første henvendelse til speciallægen kunne henvise til henvisningshotellet, hvor speciallægen skal kunne hente en elektronisk henvisning fra den alment praktiserende læge, som patienten er tilmeldt, eller dennes stedfortræder. Ved behov kan henvisningen dog foretages af en anden læge, der praktiserer i henhold til Overenskomst om almen praksis.

Antal besøg på en henvisning (Limitering)
En henvisning omfatter maksimalt honorering af i alt 6 konsultationer for det problem, som henvisningen gælder. For infertilitetsudredning og -behandling omfatter en henvisning dog 12 konsultationer. Limiteringsmæssigt regnes en telefonkonsultation som en halv konsultation og e-mail-konsultation regnes som 1/3 konsultation. Kroniske lidelser er udgået af den nyeste overenskomst, fraset ringskift.

Henvisning til fortsat behandling
Ved fortsat behandling af et sygdomstilfælde, som speciallægen allerede har diagnosticeret og/eller behandlet, kræves ingen fornyet lægehenvisning, såfremt den fortsatte behandling sker efter udskrivning fra sygehus.
Hvor såvel speciallægen som patientens alment praktiserende læge anser en fortsat behandling for lægeligt
nødvendig, vil speciallægebehandlingen kunne fortsætte, når der foreligger en fornyet henvisning fra den alment praktiserende læge med påtegning om, at der er tale om fortsat behandling.

Afgrænsning af egenbetaling
Såfremt en gruppe 1-sikret møder til behandling hos speciallæge uden henvisning og, efter at være gjort bekendt med reglerne om henvisning til vederlagsfri behandling, insisterer på behandling, sker behandling for patientens egen regning.
Patienten skal af speciallægen gøres opmærksom på, at egenbetaling ikke refunderes af regionen, og patienten skal skriftligt erklære sig indforstået med at betale, inden behandling iværksættes.
Behandling, der ikke er omfattet af overenskomsten, sker for patientens egen regning. Patienten erklærer sig skriftligt indforstået med selv at betale for behandling.

Meddelelse til henvisende læge
Når patienten er færdigundersøgt, og/eller færdigbehandlet, meddeles dette skriftligt til den henvisende læge med angivelse af resultatet af undersøgelsen og/eller behandlingen, eventuelt med rådgivning for den fremtidige behandling.